Privacyverklaring.

De Zichemse Carnavalsite.    De Zichemse carnavalvrienden


V.Z.W. Zichemse Carnavalvrienden.


    PRIVACYVERKLARING.
1.    Algemeen.

V.Z.W. De Zichemse Carnavalvrienden hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
V.Z.W. de Zichemse Carnavalvrienden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).


2.    Wat houdt dit in?

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen met bijhorend type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Het verwerken van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.


 • Als V.Z.W. De zichemse Carnavalvrienden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
 • VZW De Zichemse Carnavalvrienden
 • Kriekenlaan 12 – bus 1
 • 3270 Scherpenheuvel
 • opzenzichems@telenet.be
 • GSM: 0475/904439


 • 2.1    Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  Je persoonsgegevens worden door V.Z.W. De Zichemse Carnavalvrienden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van V.Z.W. De Zichemse Carnavalvrienden (uitvoering overeenkomst);
 • Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen versturen (gerechtvaardigd belang);
 • Om subsidiëring door de overheid te kunnen bekomen (wettelijke verplichting).


 • 2.2    Welke gegevens verwerken we?

  Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum
 • Foto’s en beeldmateriaal


 • 2.3    Wie verwerkt de gegevens?

  De gegevens worden uitsluitend verwerkt door bestuursleden van de vereniging.


  2.4    Verstrekking aan derden

  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor de gemeente scherpenheuvel-Zichem en de politie, zone 'Demerdal'.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

  Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


  2.5    Minderjarigen

  Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


  2.6    Bewaartermijn

  V.Z.W. De Zichemse Carnavalvrienden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. V.Z.W. De Zichemse Carnavalvrienden verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 12 maanden.


  2.7    Beveiliging van de gegevens

  Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens V.Z.W. De Zichemse Carnavalvrienden van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. • 2.8    Je rechten omtrent je gegevens

  Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

  Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


  2.9    Foto’s en beeldmateriaal

  Tijdens al onze activiteiten kunnen er foto's worden genomen. Deze foto's kunnen worden gepubliceerd op onze facebookpagina en onze website. Foto's kunnen ook ten toon worden gesteld op onze activiteiten.
  Bij het ondertekenen van de privacyverklaring ga je hiermee akkoord, tenzij je schriftelijk bezwaar aantekent. Dit kan door te mailen naar opzenzichems@telenet.be of door een aangetekend schrijven t.a.v.
  V.Z.W. De Zichemse carnavalvrienden, Kriekenlaan 12 - bus 1, 3270 Scherpenheuvel.


  2.10    Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


  3    Wijziging privacyverklaring

  V.Z.W. De Zichemse Carnavalvrienden kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24/09/2018.

  Wij willen er iedereen op wijzen dat de 'privacyverklaring' opgemaakt is in het belang van de deelnemers, de toeschouwers en de organisatie en dit om in orde te zijn met de wetgeving op de privacy, veiligheid en verzekering.
  Wij wensen iedereen een aangename stoet toe, met veel plezier en leute en wij danken jullie van harte voor jullie begrip.


  Terug naar de vorige pagina.


    Laatste update :